CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI

CONDICIONS

Les presents condicions generals de compra d’entrades en línia estableixen els termes i condicions que regeixen la relació derivada de la compra d’entrades a través del nostre portal web allotjat a la URL https://www.cebatfestival.com/. Per a realitzar la compra d’entrades és imprescindible l’acceptació expressa de les presents condicions generals de compra i termes i condicions del servei, les quals són aplicable a l’usuari que presenti l’entrada per a l’accés al recinte

IDENTIFICACIÓ DE LA PROMOTORA

Estàs contractant amb la promotora REMARKETING DATA SOLUTIONS, S.L.U.(d’ara endavant, CEBA’T FESTIVAL o l’Organització), amb NIF B67520668 i domiciliada al Carrer Borrell, número 33, 08202 de Sabadell.

PROCEDIMENT DE COMPRA DE LES ENTRADES

CEBA’T FESTIVAL posa a la disposició de l’usuari en la seva pàgina web un canal en línia per a la compra d’entrades de manera telemàtica.

Durant el procés de compra en línia d’entrades, se sol·licitarà, com a mínim, una identificació nominativa del comprador i una adreça electrònica on fer arribar el comprovant de compra i l’entrada o entrades adquirides. CEBA’T FESTIVAL no serà responsable en cas de pèrdua o robatori de les entrades adquirides pel comprador.

L’adreça electrònica facilitada pel comprador serà utilitzada per CEBA’T FESTIVAL per a efectuar qualsevol comunicació vinculada a la/s entrada/s adquirida/s pel comprador. Per això, les comunicacions enviades per CEBA’T FESTIVAL a aquesta adreça electrònica, es consideraran efectivament notificades al comprador. CEBA’T FESTIVAL no es fa responsable dels efectes que puguin derivar-se de la inexactitud de l’adreça electrònica facilitada pel comprador.

Durant el procés de compra d’entrades, el comprador podrà modificar les dades de compra fins al moment previ a la confirmació de la compra. Una vegada finalitzada la compra, l’usuari podrà accedir al seu compte d’usuari podent modificar únicament unes certes dades, atès el procediment establert per CEBA’T FESTIVAL.

CEBA’T FESTIVAL informarà degudament els usuaris sobre si posa a la disposició del comprador mitjans no telemàtics per a la compra d’entrades.

 

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

Una vegada adquirida l’entrada per l’usuari, no s’admetran canvis o devolució de l’import d’aquesta.

CEBA’T FESTIVAL es reserva el dret a alterar o modificar el programa de l’esdeveniment. En el cas que l’Organització alteri o modifiqui la programació, l’usuari no tindrà dret a reclamar la devolució de l’import abonat.

La cancel·lació, total o parcial, de l’esdeveniment per causes fortuïtes o de força major no imputables a CEBA’T FESTIVAL no donarà lloc a la devolució de l’import de l’entrada, excepte en els casos en què així s’estableixi legalment.

Quan així procedís, l’adquirent de la/s entrada/ podrà sol·licitar el reemborsament de l’import de la/s mateixa/s en el termini no superior a catorze (14) dies a comptar des de la data en què sigui efectiva la cancel·lació de l’esdeveniment i en la forma especificada per CEBA’T FESTIVAL a aquest efecte. CEBA’T FESTIVAL podrà oferir a l’adquirent, en substitució del reemborsament, un bo o val substitutori per a l’entrada a un esdeveniment posterior de característiques similars al cancel·lat, sense cap cost addicional, que en tot cas quedarà sotmès a l’acceptació de l’adquirent.

 

ACCÉS I ESTADA ALS RECINTES

L’accés i estada als recintes només serà possible prèvia acreditació de l’entrada adquirida, que serà escanejada per l’Organització per a la seva verificació. Els assistents hauran d’identificar-se amb DNI o document d’identificació equivalent en cas que l’Organització així ho sol·liciti.  Sol·licitant una pulsera a l’entrada donarà dret al seu portador a entrar i sortir dels recinte durant l’horari establert.

CEBA’T FESTIVAL podrà denegar l’accés als recintes en cas que les entrades estiguin malmeses, trencades, incompletes o presentin indicis de falsificació, reproducció o revenda. Així mateix, CEBA’T FESTIVAL impediran l’accés o la permanència als recintes a les persones que:

  1. a) Manifestin actituds violentes o que incitin públicament a l’odi, la violència, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i especialment, a les quals es comportin de manera agressiva o provoquin disturbis a l’exterior o en l’entrada, a les quals portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i a les quals portin robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts a la Constitució.
  2. b) Mostrin símptomes d’embriaguesa o que estiguin consumint drogues o substancies estupefaents o mostrin símptomes d’haver consumit.
  3. c) Incompleixin les indicacions facilitades per l’Organització en matèria de seguretat i salut i/o creuen una situació de risc o perill per si mateix o per terceres persones.

CEBA’T FESTIVAL es reserva el dret d’admissió en virtut de l’establert al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. En virtut de l’establert a la normativa aplicable, CEBA’T FESTIVAL es reserva la possibilitat de registrar per motius de seguretat als assistents que accedeixin als recintes i les seves pertinences, que podran ser sotmeses al control de bosses, motxilles i altres efectes personals. Així mateix, queda prohibit dins del recinte:

– L’entrada de cap mena de beguda, envàs i objecte que pugui ser considerat perillós o nociu per l’Organització.

– L’entrada d’animals.

– L’entrada de càmeres reflex i de vídeo i un altre material fotogràfic o videogràfic de caràcter professional (trípodes, objectes, entre altres).

– L’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos o que estiguin prohibits per la normativa vigent.

– El consum de substàncies estupefaents.

– La venda d’alcohol i tabac a menors de 18 anys, d’acord amb la legislació vigent.

CEBA’T FESTIVAL oferirà servei gratuit de guarda-cotxets per tal de no accedir i generar problemes de espai, seguretat al recinte firal.

Els assistents hauran de seguir escrupolosament totes les normes, indicacions i instruccions de seguretat que siguin indicades per CEBA’T FESTIVAL i/o totes aquelles que siguin aplicables seguint la diligència i les mesures de precaució adequades.

Els assistents hauran de respectar en tot moment el que es disposa en el present apartat. El seu incompliment podrà ser motiu d’expulsió del recinte sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que puguin correspondre.

 

MENORS D’EDAT

El règim d’accés de menors d’edat al festival “CEBA’T”, que se celebra a la Fira de Sabadell, és el següent:

  • Els menors de 0 a 13 anys (inclosos): han de pagar l’entrada de nen i hauran d’anar acompanyats del pare, mare o tutor legal.
  • Els menors de 14 i 15 anys: hauran de comprar l’entrada normal i anar acompanyats de pare, mare o tutor legal.
  • Els menors a partir de 16 anys: hauran de comprar l’entrada normal i podran accedir al recinte sense acompanyament ni cap mena d’autorització.

L’accés dels menors d’edat a qualsevol dels esdeveniments de CEBA’T FESTIVAL requerirà mostrar l’entrada en el control d’accés al recinte. En cas que l’acompanyament del menor sigui requisit per a accedir als recintes, el pare, la mare o tutor legal hauran de presentar el DNI i llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de l’acompanyant amb el menor. El menor i l’acompanyant en cas que procedeixi hauran de portar en tot moment el DNI o document d’identificació equivalent per si l’Organització requerís l’acreditació de la seva identitat. Així mateix, els menors fins a 15 anys (inclosos) seran identificats amb una polsera que hauran de portar visible en tot moment.

En cas que l’acompanyant del menor no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, farà falta que l’acompanyant present una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal del menor, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i el llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de l’autoritzant amb el menor.

En tot cas el responsable del menor haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat del Festival, que es facilitarà a aquest efecte en l’entrada dels recintes i que es pot descarregar directament des d’aquest enllaç. L’acompanyant serà responsable de qualsevol acció o omissió del menor durant l’estada als recintes.

L’Organització lliurarà, en cas que els acompanyants dels menors ho sol·licitin, taps per a les orelles o auriculars per a reduir els efectes del volum del so.

 

FOTOGRAFIES I FILMACIONS

Excepte autorització prèvia i expressa de l’Organització, queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o captació d’imatges a l’interior dels recintes per a realitzar un ús no estrictament personal. En cas que els assistents incompleixin aquesta obligació, assumiran íntegrament qualsevol responsabilitat que es pugui derivar davant tercers per la captació i ús no consentit de qualsevol imatge a l’interior dels recintes.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

CEBA’T FESTIVAL es reserva tots els drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga. En conseqüència, i a excepció dels usos expressament necessaris per l’ús dels serveis contractats pels usuaris, queda prohibida la utilització, reproducció, transmissió, transformació, divulgació, publicació, processament, distribució, comunicació pública o qualsevol altra explotació d’aquests drets de qualsevol manera per part dels usuaris.

L’adquisició i/o la possessió de l’entrada i l’accés i estada als recintes no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sortejos) associats al posseïdor de l’entrada o tercers.

Aquestes activitats podran ser rastrejades en Internet amb la finalitat de determinar la responsabilitat pertinent.

L’usuari serà l’únic responsable davant CEBA’T FESTIVAL i tercers de qualsevol infracció en matèria de drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga.

Sense perjudici de la reserva del dret de CEBA’T FESTIVAL a iniciar les accions legals que corresponguin en cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors, l’usuari s’obliga en cas d’incompliment a fer efectiva una penalitat equivalent a mil vegades el preu de l’entrada.

 

VÍDEO VIGILÀNCIA

El promotor de l’esdeveniment o si escau, el gestor de l’espai públic on es porti a terme podrà efectuar la videovigilància dels recintes. En aquest sentit, s’informa que qualsevol imatge de vídeo gravada podrà ser utilitzada com a prova de la comissió de conductes il·lícites o qualsevol mal personal o material. Les imatges podran ser cedides a les Forces i Cossos de seguretat de l’Estat, així com als jutjats o altres organismes competents.

 

DUBTES I FULLES DE RECLAMACIONS

CEBA’T FESTIVAL posa a la disposició dels usuaris un apartat al seu web amb informació d’utilitat relacionada. En tot cas, els usuaris interessats poden realitzar consultes i/o sol·licitar els corresponents fulls de reclamació per correu electrònic a l’adreça electrònica info@cebatfestival.com, que també estaran a la seva disposició en el lloc de celebració del festival i al domicili social de CEBA’T FESTIVAL.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

CEBA’T FESTIVAL no garanteix l’autenticitat ni assumeix cap responsabilitat en relació amb les entrades que no hagin estat adquirides a través dels punts de venda telemàtics o presencials oficials.

El pagament corresponent de la compra de les entrades a través del web de CEBA’T FESTIVAL es farà a través d’una plataforma externa de pagament que no és titularitat de CEBA’T FESTIVAL i en conseqüència, aquesta última no és responsable dels càrrecs de compra efectuats per aquestes plataformes ni de possibles devolucions de les entrades.

CEBA’T FESTIVAL no es responsabilitza pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es derivin per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i/o dels serveis habilitats a través del mateix per causes alienes a CEBA’T FESTIVAL, ni de l’ús que realitzin els usuaris.

Els usuaris seran única i plenament responsables de totes les dades que comuniquin o facilitin a CEBA’T FESTIVAL.

Cada usuari és responsable de custodiar la seva entrada i ha d’assumir la responsabilitat que es derivi en cas que la mateixa sigui duplicada, fotocopiada o falsificada. CEBA’T FESTIVAL no es fa responsable de cap pèrdua o robatori d’entrades.

CEBA’T FESTIVAL no serà responsable en cap cas dels danys, perjudicis, costos o despeses que sofreixin els assistents o tercers com a resultat d’un incompliment o compliment defectuós de les normes, indicacions o instruccions de seguretat indicades per CEBA’T FESTIVAL.

CEBA’T FESTIVAL no oferirà cap servei de guarda-roba als recintes i no serà en cap cas responsable de la pèrdua o robatori d’objectes personals dels assistents durant el seu accés i estada als recintes per accions o omissions de tercers no imputables a CEBA’T FESTIVAL.

Els assistents seran exclusivament responsables davant CEBA’T FESTIVAL i tercers de qualsevol mal, desperfecte o perjudici que causin durant el seu accés i estada als recintes. En aquest sentit, els acompanyants dels menors de setze anys seran els responsables de qualsevol conducta o acció que puguin dur a terme.

 

ALTRES CONDICIONS

Tots els preus indicats en el web inclouen els impostos aplicables.

La llengua de contractació es determinarà en funció de l’idioma triat per l’usuari.

Aquest document, que és acceptat per l’usuari, s’arxiva en el sistema informàtic de CEBA’T FESTIVAL i l’usuari tindrà accés al mateix durant el període d’un mes.

CEBA’T FESTIVAL es reserva el dret a anul·lar o modificar qualsevol de les presents condicions generals de compra i termes i condicions del servei. En aquest cas el posarà en coneixement del públic assistent mitjançant correu electrònic i informarà pels canals que consideri adequats a aquest efecte.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals de compra i termes i condicions del servei es regeixen per la legislació espanyola comuna.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir derivada de la relació contractual se sotmetrà als tribunals competents de la ciutat de Sabadell (Espanya).

Abrir chat